Stadgarna


Stadgar
Beslut om organisations- och verksamhetsformer för NordFo, Nordiskt forum för forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd, fattat vid NordFo-konferens i Umeå 2.12.2000 efter förslag av NordFo:s presidium 1997-2000.

Bakgrund
NordFo är ett nordiskt forum för forsknings- och utvecklingsarbete mellan utbildningsinstitutioner innanför ämnet Slöjd (eng. educational Sloyd). Med slöjd avses utbildning och undervisning i det som i de nordiska länderna benämnes slöjd, käsityö, håndarbejde, håndværk og design, forming, formgivning, kunst og håndverk, duodji/ sameslöjd, design og håndverk og tekstil, och dess motsvarigheter på alla nivåer i utbildningssystemet och på högskole- och universitetsnivå.

Ända sedan samarbetet inleddes har symposier, konferenser och seminarier arrangerats i de nordiska länderna. Dessutom har NordFo initierat och genomfört nordisk forskarutbildning i nätverksform. Detta arbete fortsätter inom ramen för ett internationellt forskningsprojekt. NordFo har en egen publikationsserie – Techne serien.

Mål och intresseområden
Organisationens mål är att verka för samarbete som stimulerar forskning och utbildning och att härigenom bevaka och främja ämnesområdets position i utbildningssystemet och samhället i övrigt. NordFo:s intresseområde omspänner institutioner och personer i de nordiska länderna som har att göra med forskar- och/eller lärarutbildning inom slöjdfältet.

Ledning
NordFo leds av ett presidium, vars uppgift är att svara för planering och kontinuitet enligt organisationens mål. Medlemmarna i presidiet väljs för tre år i sänder. Presidiet består av två representanter för varje nordiskt land samt en representant för nordisk sameslöjd samt en president som fungerar som ordförande. Presidentposten är inte låst till nation. Presidiet består av 12 medlemmar (och suppleanter). Vid eventuell omröstning inom presidiet är ordförandes röst utslagsgivande. Presidiet väljer en ställföreträdare för presidenten och en sekreterare, vars uppgift är att bistå presidenten med administrativa uppgifter. Presidiet sammanträder en gång per år. För att främja organisationens arbete kan presidiet till sina sammanträden även inbjuda sakkunniga icke-presidiemedlemmar.

Presidiet tillsätter en valberedning som skall bestå av en medlem från minst tre av de nordiska länderna. Sammankallande i valberedningen bör vara medlem i presidiet för att skapa kontakt mellan valberedningen och det aktuella arbetet inom organisationen.

Verksamhetsformer
Samarbetet inom NordFo består i att:

anordna gemensamma symposier, konferenser och seminarier; samordna forskarutbildning inom forskar- och forskningsnätverk eller genom forskarkurser och workshops; initiera och övervaka samarbetsprojekt inom forskning och lärarutbildning; initiera lärar-, forskar- och studentutbyte mellan länderna; initiera gemensamma kurser för lärarstuderande och lärarutbildare; upprätthålla organisationens publikationsserie Techne seien; tillhandahålla en egen databas för spridning av information om forskning och utbildning; samt upprätthålla ett medlemsregister.

Medlemskap och samarbetsavtal
Medlemskapet i NordFo kan gå genom en institution/motsvarande enhet, men enskilda personer kan också bli medlemmar. Institutioner eller motsvarande enheter som ansluter sig till NordFo kan bli samarbetspartners genom att underteckna ett avtal, vars avsikt är att göra det lättare att söka gemensamma medel. Avtalet kan också underlätta för enskilda medlemmar att söka medel för att kunna delta i NordFo:s olika verksamheter. Det är önskvärt att institutionerna/enheterna stöder sin egen personal i arbetet inom NordFo.

Årsmötet kan besluta om eventuell medlemsavgift. Uppsägning av institutionsmedlemskap och avtal mellan institutionerna/samarbetsenheterna sker med sex månaders varsel.

Nätverk
Inom ramen för NordFo kan nätverk bildas mellan två eller flera institutioner/enheter/forskargrupper som önskar samarbeta. För samarbetsnätverk kan specifika avtal upprättas. För att säkerställa kommunikationen mellan nätverk och presidium bör en presidiemedlem utses som kontaktperson för varje nätverk.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar