Om NordFo


NordFo, Nordiskt forum för Forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd [eng. educational Sloyd], (Nordic forum for research and development in craft and design [Sloyd]), verkar för slöjdrelaterade samarbeten mellan de nordiska länderna.

NordFo verkar för samarbete i olika former mellan de nordiska ländernas lärarutbildningar för att initiera, stimulera och redovisa forskning och utvecklingsarbete inom ämnesområdet. Ända sedan samarbetet inleddes (se under "Historik" på denna hemsida) har konferenser, symposier och seminarier arrangerats i de nordiska länderna. Dessutom har NordFo initierat och genomfört nordiska forskarutbildningskurser i nätverksform. NordFo-arbetet verkar inom nationella, nordiska och internationella forskningsprojekt. NordFo har en egen publikation – Techne serien.

I NordFo-sammanhang används Slöjd, med dess pedagogiska betydelse, som ett gemensamt paraplybegrepp för utbildning, undervisning och lärande på alla nivåer i utbildningssystemet och dess motsvarigheter på högskole- och universitetsnivå inom det nordiska slöjdområdet.

Begreppet Slöjd [slöghþ, slögher] omnämns redan 1290 i 1300-talets Östgötalag och står bl.a. för; slughet, flitighet, skicklighet, kunnighet, klokhet, egenskapen att vara händig, flink, hantverksskicklig, konstfärdig, förfaren, fyndig och påhittig. Över tid, och med politiska beslut, har benämningarna på de nordiska skolämnena delvis ändrats. Idag, och tidigare, finns benämningar exempelvis som slöjd, käsityö, textilslöjd, trä- och metallslöjd, teknisk slöjd, håndarbejde, forming, formgivning, kunst og håndverk, hantverk og design, smiði, och duodji/sameslöjd. I NordFo-sammanhang används "Slöjd" som ett paraplybegrepp.


About NordFo

NordFo, Nordic Forum for Research and Development in Educational Sloyd [swe. Slöjd], works for sloyd/craft and design-related co-operation between the Nordic countries.
NordFo works for various forms of cooperation between the Nordic countries' teacher training programs to initiate, stimulate and report research and development work in the field of Sloyd. Ever since the collaboration began (see "History" on this website), conferences, symposia and seminars have been organized in the Nordic countries. In addition, NordFo has initiated and implemented Nordic postgraduate courses in networking. NordFo works in national, Nordic and international research projects. NordFo has its own publication - Techne series.
In NordFo context, Slöjd/Sloyd, with its educational significance, is used as a common umbrella term for education, teaching and learning at all levels of the education system and its equivalents at the university and university level within the Nordic Sloyd/Slöjd area.
The Swedish term “Slöjd [slöghþ, slögher] is already mentioned 1290 in the 13th century landscape law “Östgötalagen”, the concepts stand for canniness [sw. slughet], diligence [sw. flitighet], skillfulness [sw. skicklighet], cunning [sw. kunnighet], wisdom [sw. klokhet], the property to be handy [sw. händig], deft [sw. flink], dexterous craftmanship [sw. hantverksskicklig], skilled in designing [sw. konstfärdig], experienced skilful [sw. förfaren], ingenious [sw. fyndig] and creative [sw. påhittig].
Over time, and with political decisions, the names of the Nordic school subjects have been partially changed. Today, and earlier, there are names such as “Slöjd” [eng. Sloyd, Craft] ”Käsityö” (fi.), ”Textilslöjd” [textile handicraft], ”Trä- och metallslöjd” [wood and metalwork], ”Teknisk slöjd” [technical sloyd], ”Håndarbejde” (dk) [textile handicraft], ”Forming”, ”Formgivning”, ”Kunst og håndverk” (no) [art and craft], ”Hantverk og design” (dk) [craft and design], Smiði (is.) [craft], and Duodji (lapland) [Sami sloyd]. In NordFo and Nordic contexts, “Slöjd” and “Sloyd” is used as an umbrella concept for the subjects.

Nätverkspartners/ Letter of intent

Roll
Universitet/Högskola
Fakultet/Institution/Avdelning
Koordinator
Huvudpartner
University of Southeast Norway
(NO-HSN)
Faculty of Humanities, Sports and Educational Science
Nätverkspartner
Åbo Akademi University
(FI)
Faculty of Education and Welfare Studies/Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Porko-Hudd, Mia
  (mia.porko-hudd@abo.fi)
Nätverkspartner
University of Lapland
(FI)
Faculty of Education
Nätverkspartner
University of Helsinki
(FI)
Faculty of Educational Sciences
Nätverkspartner
University of Jyväskylä
(FI)
Department of Teacher Education
Nätverkspartner
Tallinn University
(EE)
School of Natural Sciences and Health of TLU
Nätverkspartner
University of Eastern Finland
(FI-uef)
Student and Learning Services/ International Mobility Services
Sipilä, Outi
  (outi.sipila@uef.fi)
Nätverkspartner
University of Iceland
(IS)
School of Education
Nätverkspartner
University of the Faroe Island
(FO)
Pædagoguddannelsen
Nätverkspartner

Københavns Professionshøjskole
University College
(DK)
Teacher education
Lærerutdanningen: Bolette Kremmer Hansen 
BLHA@kp.dk

Formidling/ Museum:  
Birgitte Kirstein Hansen
BKH@kp.dk
Nätverkspartner
Umeå University
(SE)
Department of Teacher Education in Swedish and Social Sciences
Nätverkspartner
Linköping University
(SE)
Department of Culture and Communication (IKK) 

Bo Hinnerson
(bo.hinnerson@liu.se)

Nätverkspartner
Göteborg university
(SE)
Faculty of Fine, Applied and Performing Arts
Nätverkspartner
OsloMet - storbyuniversitetet

(tidligere-HiOA)
Department of Art, Design and Drama

Liv Klakegg Dahlin livkd@oslomet.no
Nätverkspartner
UiT The Arctic University of Norway
(NO-UiT)
Avdeling for utdanning
Nätverkspartner
Volda University College
(NO)
Faculty of Arts and Physical Education
Nätverkspartner
University of Stavanger
(NO-UiS)
Department of Education and Sports Science
Nätverkspartner
Sámi University of Applied Sciences
(NO)
Indigenous Journalism and Sámi teacher education
Nätverkspartner
University of Latvia
(LT)
(Riga Teacher Training and Educational Management Academy)
Aline Grzhibovska
(aline.grzibovska@lu.lv)
Nätverkspartner
University of Turku
(FI)
Department of Teacher Education, Rauma Campus
 Turku University
Lindfors, Eila
  (eila.lindfors@utu.fi)
Nätverkspartner
Kolding School of Design
(DK)
Lab for Design for Play
Nätverkspartner
Konstfack
(SE)
Arts, Crafts and Design
Nätverkspartner
Iceland Academy of the Arts
(IS)
Department of Arts Education
Nätverkspartner
Aalto University
(FI)
School of Arts, Design, and Architecture
Nätverkspartner
University of Tampere
(FI)
School of Education
Nätverkspartner
Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke
(GL)
Uddannelsesstyrelsen
Nätverkspartner
Western Norway University of Applied Sciences (NO-HVL) - Campus Bergen (NO)
Faculty of Education ,Campus Kronstad
Nätverkspartner
Absalon University College
(DK)
Læreruddannelsen
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar