Historik

Historik
Organiserat utbyte av idéer kring den pedagogiska slöjden har funnits i Norden sedan 1800-talet. Kända slöjdpedagoger som exempelvis Uno Cygnaeus, Otto Salomon, Hulda Lundin och Maria Nordenfelt använde sig både av brevväxling, publicering och resor för att utveckla sina idéer (för mer läsning om den pedagogiska slöjden se t.ex. Anna Alm, 2012; Sven Hartman, 2014; Per Hartman & Sven Hartman, 2018;  Guðrún Helgadóttir, 1997; Lazaro Moreno Herrera, 1998; Jouko Kantola, 1997; Steinar Kjosavik, 1998; Minna Kragelund, 1996; Hans Thorbjörnsson, 2008; Eva Trotzig, 1997; Hans J. Reincke, 1995).

Representanter för lärarutbildningarna i Danmark, Island, Finland, Norge och Sverige har under åren besökt varandra vid olika tillfällen. Efter samarbeten mellan Finland, Sverige, Norge och Danmark initierades och hölls en slöjdkonferens i Linköping 1985 där lärarutbildningar inom både mjuka och hårda material möttes och medverkade. Med spontana samarbeten, och mindre nationella och nordiska konferenser, fanns ett behov av utbyteskontakter och forskningsgemenskap inom det slöjdpedagogiska området. En nordisk arbetsgrupp tillsattes 1988 dels vid en konferens i Oslo, dels i Notodden, Norge. Likaså möttes lärarutbildare vid ett seminarium i Kerteminde i Danmark 1989. De förslag gruppen presenterade ledde därefter till att stadgarna och presidiet för NordFo fastslogs 1991 i samband med Göteborgsutbildningens 100-års jubileum vid den nordiska konferensen "Nordisk konferens om forskning i slöjd" i samband med jubileet "Hjärna - Händer" i Göteborg, Sverige.

Utöver flera olika samarbets- och forskningsaktiviteter har NordFo arrangerat konferenser och symposier (se under fliken ”Konferenser”).
För mer information om aktuellt och tidigare presidier, se under fliken ”Presidiet”.

                                   __________________________

Här nedan en lite längre historisk text om NordFo´s bakgrund som är skriven den 2 Februari 2004, av Bent Christiansen (1938-2018). Bent Christiansen var bland annat föreståndare för ”Dansk Sløjdlærerskole i København”, deltog i planeringsarbetet inför och med att etablera NordFo, och var mycket aktiv i NordFo. Bent Christiansen gick bort den 12 augusti 2018.


Bent Christiansens beskrivelse af NordFo´s historie frem til 2004
Jerslev, Danmark den 2. februar 2004

Samarbejde før NordFo
En kortfattet beskrivelse af baggrunden for organisationens tilblivelse og første 15 år med vægt på sløjdens deltagelse.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at de praktiske fags lærere og forkæmpere i de nordiske lande oplevede et voldsomt pres på fagets prioritering og berettigelse som folkeskolefag op gennem firserne. I land efter land resulterede presset i en modbevægelse og en pædagogisk mobilisering.


De tre søsterlande mod nord havde allerede på dette tidspunkt trukket læreruddannelsen ind under deres universiteter. Dermed havde også de praktikse fags miljøer fået en langt stærkere position, i og med, at de praktiske fag blev gjort til genstand for forskning og pædagogisk udvikling på lige fod med de traditionelle dannelsesfag. Det blev da også med støtte fra disse universitære institutter, at modargumentationen virkelig fik vægt for politikerne.


Her i Danmark havde sløjdens forkæmpere længe, men uden held, presset på for at få Undervisningsministeriet til at acceptere og støtte en forskning i sløjd. Alligevel lykkedes det i foråret 1986 at få igangsat et arbejde med at beskrive en kandidatuddannelse fælles for fagene formning, håndarbejde og sløjd ved Danmarks Lærerhøjskole. Samtidig bredte der sig på tværs af landegrænserne et ønske om at skabe kontakt, stå sammen og ved fælles hjælp bliver stærkere i argumentationen og udvikle og udveksle pædagogisk nytænkning.


Et sådan initiativ tog forsker og dåvarnaden lektor Linnéa Lindfors, Finland, ved i maj 1985 at samle repræsentanter for de tekstile læreruddannelser i Danmark, Norge, Finland og Sverige på Nabben i Maxmo i Finland. Senere, i september måned 1985, fejrede ”Institutionen för slöjd” ved Linköping Universitet, Sverige, et 25 års jubilæum med fest og udstilling. Det var rektor Thorsten Lundberg, der ved denne lejlighed samlede repræsentanter for de nordiske landes tekstil- og træ- og metalsløjdlæreruddannelser. Her besluttede man at etablere en mere fast kontakt for udveksling af forskning og udvikling for begge sløjdarter. Fra Danmark deltog på sløjdens vegne forstanderne for de to sløjdlærerskoler, Ernst Grüttner og Sole Pedersen.

Det var imidlertid vanskeligt, at finde lejlighed til at mødes uden opbakning fra en inviterende institution. Derfor blev det først og fremmest i forbindelse med institutionsjubilæer og lignende, man kunne mødes. Kontakten mellem faggruppens forskere og læreruddannere i Norden var skabt. Derfor var det helt i sagens ånd, da Dansk Sløjdlærerskole i forbindelse med 100 års jubilæet i 1986 udsendte en boggave til ca. 125 nordiske kolleger og institutioner. Pakken indeholdt professor Mogens Nielsens jubilæumsbog, ”Sløjd – Træk af fagets historie”, tidligere forstander Curt Allingbjergs bog, ”Sløjd i Danmark 1883–1983” og et genoptryk af Aksel Mikkelsens lille bog fra 1882 om ”Sløjdskolen”.

Til alt held havde Formingslærerskolen på Notodden, Norge, et jubilæum i 1988. I den forbindelse arrangeredes en ”Nordisk konference for forskning inden for Formingslæreruddannelsen”. Her må indskydes at Norge på dette tidspunkt havde samlet fagene formning, sløjd og håndarbejde i et nyt fag, Forming. Det betød at alle de tre fags læreruddannere kunne være med. Konferencen blev afholdt i et samarbejde mellem ”Statens Lærerhögskole i Forming i Oslo” og ”Telemark Lærerhögskole på Notodden” og var delt således, at de første dage fandt sted i Oslo og de sidste på Notodden, hvor den store jubilæumsfest satte et værdigt punktum for mødet.

Planlægningsgruppe
De ansvarlige for konferencen ”Nordisk konference for forskning inden for Formingslæreruddannelsen”, Notodden, Norge, var førsteamanuensis Randi-Helene Koch, Oslo, Norge, og førsteamanuensis Ella Melbye, Notodden, Norge. De indbudte var forskere og læreruddannere i fagene bild, forming, formning, håndarbejde og sløjd. Nu var det tid, den 7. september 1988, at nedsætte en arbejdsgruppe til udformning af et egentlig program for en organisation til varetagelse af et nordisk samarbejde mellem læreruddannelse-sinstitutioner på högskoleniveau i fagene bild og slöjd.

Deltagerne fra hvert af de nordiske lande skulle vælge en eller to repræsentanter til denne planlægningsgruppe, som kom til at bestå af:

Sverige: Jan Sjögren og Britt-Marie Kühlhorn
Norge: Ella Melbye og Randi-Helene Koch
Finland: Pirkko Antilla og Christina Nygren
Island: Julius Sigurbjörnson
Danmark: Minna Kragelund og Bent Christiansen

Som formand for planlægningsgruppen valgtes Jan Sjögren. Desuden valgtes Thorsten Lundberg, Sverige, som støttemedlem.

Det besluttedes indledningsvis at satse på en skiften mellem arbejdsseminarer og konferencer. Disse sidstnævnte måtte gerne lægges sammen med institutionsjubilæer fortsat. Derfor var det belejligt, at ”Institutionen for slöjd och hushållsvetenskap” ved Göteborgs Universitet, Sverige, påtog sig at arrangere en konference i 1991 i forbindelse med Textillärerutbildningens 100 års jubilæum. Ved denne lejlighed kunne der passende afholdes stiftende generalforsamling i den nye nordiske organisation. Nu kunne planlægningen begynde og ænstelig, som jeg var, for at Danmark skulle glide ud på grund af vores manglende forskningsbasering, tilbød jeg at arrangere et fire dages arbejdsseminar på ”Den danske Husflidshøjskole” i Kerteminde, Danmark, i august 1989, med arbejdstitlen ”Forskning inden for læreruddannelsen i praktisk-æstetiska fag”.

Forinden havde arbejdsgruppen ført en livlig korrespondance og besluttet sig for at seminaret skulle drøfte de nærmere interessefelter og forudsætninger for et fremtidigt samarbejde. Alle skulle komme med forslag til forskningsprojekter, som kunne etableres på tværs af landegrænserne.

Der blev diskuteret ivrig blandt de 30 deltagere. Der kom intet andet konkret ud af det end, at den svenske ”bild”- organisation med Stig Eklund i spidsen trak sig ud af det videre samarbejde. Dog fortsatte den danske formningsgruppe sin deltagelse.

Planlægningsgruppen fortsatte sit arbejde og mødtes i Sverige i Göteborg i september 1990 for at nå til enighed om et sæt vedtægter for en fremtidig organisation og få nedsat et udvalg med en repræsentant for hvert af de 5 lande til forberedelse af det første valg. Jeg, Bent Christiansen, Danmark, blev ansvarlig for arbejdet, som skulle sikre, at der var repræsentanter, som var villige til at lade sig indvælge. Vi drøftede et navn for organisationen og en nærmere afgrænsning af medlemskredsen. Et stort ønske for os alle var et tidsskrift, hvor i vi kunne præsentere forskningen og udviklingen inden for vore fag for på tværs af fag og grænser. Derfor blev Ingvar Sundvor fra Notodden bedt om at træde ind i planlægningsgruppen, som redaktør og kyndig på dette område. Desuden fik vi lejlighed til at møde de personer, som skulle stå for at arrangere selve konferencen.

7. marts 1991 mødtes planlægningsgruppen og Ingvar Sundvor i Skolöverstyrelsen i Stockholm, Sverige. Imidlertid var det åbenlyst, at et tidsskrift ville være så omkostningstungt, at det ville kræve en helt anden organisationsstruktur end det planlagte ”forum”. Derfor blev vi enige om, at udsætte en stillingtagen til dette. Vi ønskede fortsat at skabe en organisation uden medlemsbetaling. Vi færdiggjorde de øvrige vedtægtspunkter til endelig vedtagelse på konferencen, idet vi dog lod et spørgsmål om en samisk repræsentant i præsidiet stå åbent.

”NordFo” var altså på vej, men samtidig var der andre fora for international erfaringsudveksling omkring sløjdfaget, som også bød sig til. Et af disse havde dybe rødder i den finske sløjd og afspejlede en dyb kløft mellem dem, der ønskede at vægte og implementere den nye computerteknik i sløjd, og dem som ønskede at begrænse dette nye. Således deltog en del af kredsen omkring NordFo også i en konference om ”Technology Education” i Heinola og Tallin, Estland, i tidsrummet den 11.–18. august 1991. Ansvarlige for denne konference var doctor Tapani Kananoja og Timo Tiusanen fra det finske Undervisningsministerium. Vi skulle senere opdage at det i mange år ikke var mulig at bygge bro her.

NordFo-organisationen bestemmes ‒ valg af NordFo:s første præsidium
Dagen før konferencestarten i Göteborg mødtes planlægningsgruppen til den sidste afpudsning af beslutningsgrundlaget.

100 års jubilæet for Tekstillæreruddannelsen i Göteborg, Sverige, blev, som planlagt, i dagene 16.–18. oktober 1991, ramme om afholdelsen af den første NordFo-konference ”Nordisk Konference om forskning i Sløjd” under overskriften ”Hjärna Händer”, samme slogan som bar institutionens stort anlagte udstilling om sløjden i Kronhuset i Göteborg. Prefekt Astrid Karlsson og lektor Kristina Malmberg fra institutionen for slöjd och hushållsvetenskap, Göteborgs universitet, Sverige, var ansvarlige for konferencen, som blev en stor succes, og planlægningsgruppen kunne præsentere sit resultat.

Vedtægterne blev vedtaget. Organisationen NordFo var en realitet, og der valgtes et første præsidium for perioden 1991–1993 således:

Præsident: Jan Sjögren, Linköpings Universitet, Sverige
Danmark: Bent Christiansen, Dansk Sløjdlærerskole, København og Minna Kragelund, Danmarks Lærerhøjskole
Norge: Ella Melbye, Telemarks Lærerhøgskole, Notodden og Randi-Helene Koch, Statens Lærerhøgskole i Forming, Oslo
Finland: Linnéa Lindfors, Åbo Akademi og Juhani Peltonen, Åbo Universitet
Sverige: Astrid Karlsson, Göteborgs Universitet og Harry Arvidsson, Linköpings Universitet
Island: Frídur Olafsdóttir, Islands Lærerhøjskole, Reykjavik og Julius Sigurbjörnson, Islands Lærerhøjskole, Reykjavik
Sameland: Inga Hermansen Hätta, Den Samiske Høgskolen, Kautokeino, Norge

Undervejs i konferencen havde der været lejlighed til at drøfte et program for den treårs periode, det første præsidium var valgt for. Herunder påtog repræsentanter for Åbo Universitet sig at være værter for et seminar i Raumo i 1992, og repræsentanter for Universitetet i Linköping påtog sig et seminar i efteråret 1993. Endelig påtog jeg mig at arrangere en konference i Danmark i 1994.

Dokumentet, som planlægningsgruppen lagde frem kan ses i den rapport som Göteborgs Universitet udgav efter konferencen. Også den ”Protokoll” som opsamlede den stiftende generalforsamlings kommentarer og tilføjelser er optrykt i rapporten.

Det første præsidiemøde i NordFo afholdtes den 3.‒4. juni 1992 på SLFO i Oslo, Norge. Det hastede med en gennemgang af programmet for arrangementet, kongressen, i Raumo, Finland. Det blev besluttet, at der en af dagene skulle være mulighed for at unge forskere kunne forelæse for at meritere. Desuden kunne Linnéa Lindfors og Juhani Peltonen tilbyde et gratis særnummer af Ksavatus, Finland, et tidsskrift om pædagogisk forskning, til publicering af foredrag og forskningsberetninger fra kongressen. Et andet vigtigt punkt på dagsordenen var et logo og en folder om NordFo. Mødets sekretær, Bent Christiansen, kunne den 14 juni 1992 udsende referat.

”Sløjd i Kontext” blev titlen på ”Nordisk konferens om forskning i sløjdpedagogik” 6.‒8. oktober 1992 i Raumo, Finland. Denne kongres havde et mere ”Worldwide Perspektiv” på Technology Education som mål. Derfor genså vi en del af folkene omkring ”Technology Education” – kredsen fra Heinolakonferencen. Således var Tapani Kananoja chairman ved onsdagens program. Med 48 deltagere blev konferencen en stor succes.

I april 1993 holdt NordFo-præsidiet møde på Aalborg Seninarium, Danmark. Med på mødet var Sven G. Hartman, Sverige.

Hovedemnerne var: Hvordan får vi startet et fælles nordisk forskningsprojekt? Hvordan styrker vi de nye forskerstuderende? Samtidig kunne Linnéa Lindfors, Finland, berette om en omfattende planlægningsarbejde med et paraplyprojekt i Raumo, Finland, som skulle opsamle deres egne forskerstuderendes forskningsbidrag.

Sven G. Hartman, Sverige, orienterede om et kommende KU-symposium ”Skapande Hantverk” på Julita Gård i Södermanland. KU stod for en arbejdsgruppe for ”Konstnärlig Utvecklingsarbete” ved Institutionen for Sløjd ved Universitetet i Linköping, Sverige. Symposiet fandt sted den 24.‒25. maj 1993. Ved den lejlighed optrådte en ung cubansk forskerstuderende Lázaro Moreno Herrera från Cuba.

Senere på året arrangeredes i samarbejde med NordFo et Nordisk forskersymposium i Linköping, Sverige, ”Reflekterat Skapande” den 27.‒29. oktober 1993 på Institutionen for sløjd, Linköping Universitet, Sverige. De 42 deltagere fik en stor oplevelse. Efterfølgende samledes NordFo’s præsidium til et møde den 30. oktober, hvor til også Ingvar Sundvor fra Notodden, Norge, og Sven G. Hartman, Sverige, var inviteret. De vigtigste punkter på dagsordenen var spørgsmålet om vore muligheder for at lave et nordisk samarbejds-forskningsprojekt, broshuren, konferencen i Aalborg og Valgberedning 94.

Den 13.‒14. marts 1994 mødtes NordFo’s præsidie på Formingslærerskolen på Notodden, Norge. Igen var det folderen som stod øverst på dagsordenen. Dernæst en kommende konference på Cuba i november 1994, et forskningsprojekt ”Slöjdfostran i kulturkampen”, et nordisk kursus på universitetsniveau ”Skolslöjden – en del av den nordiske identiteten”, fremtiden, et tidsskrift og Aalborg-konferencen.

Arbejdet i NordFo skal ses i sammenhæng med de bestræbelser der i øvrigt fandt sted inden for fagområdet sløjd. Således var der opstået en tradition for hvert andet år at afholde en Slöjdbiennalen i Linköping. Det var videreuddannelses-afdelingen på Linköping universitet, som var arrangør. I 1994 fandt bienalen sted den 8.‒9. august. Denne gang var der tilbudt en række videreuddannelseskurser i de dagene forud for bienalen. Et af kurserne hed: ”Internationalt perspektiv på Sløjd” og rummede blandt andet en orientering om emnet sløjd i Norden, på Cuba, i England, USA og Afrikanske lande.

25. oktober 1994 mødtes NordFo-præsidiet for at opsamle en virksomhedsberetning for de tre år 1991‒1994. Arbejdet i NordFo havde bl.a. afstedkommet udveksling af gæsteforelæsere. Juhani Peltonen og Linnéa Lindfors, Finland, redegjorde for det etablerede nordiske forskernetværk på 7 doktorandstuderende fra Norge, Sverige, Danmark, Sapmi og Finland. Netværket støttes af NorFA. Juhani orienterede om samarbejde mellem Rauma, Finland, og Aalborg, Danmark, om udveksling af forskningsresultater. Efter planen skal dette udvides til at gælde alle NorFo-lande. Randi-Helene Koch, Norge, lovede at stå for noget i 1995. Ulla Suojanen, Finland, har lovet, at Helsinki, Finland, kan tage sig af 1996. Ella Mellbye tilbyder Notodden, Norge, i 1997. Desuden gennemgåes valget til nyt præsidium. I mødet deltog Eva Malmberg, Finland, og Pasi Kankare, Finland. Næste møde blev fastsat til 5.‒6. maj 1995.

Den anden NordFo-konference fandt sted på Aalborg Seminarium den 26.‒28. oktober 1994. Under overskriften - Nordisk Konference ”På sporet af den tyste tundskab” en udfordring for de praktiske fag i skolen ‒ gennemførtes med 62 deltager et rigt variet program til belysning af en vigtig side af menneskelig kunnen. Alle konferensens forelæsere afleverede deres papers og disse blev samlet i en rapport, som stadig kan rekvireres fra Aalborg Seminarium, Danmark.

Under konferencen på Aalborg Seminarium, Danmark, blev der afholdt valg til et Præsidium for perioden 1994–1997. Det nye præsidie kom til at bestå af:

Præsident: Jan Sjögren, Linköpings Universitet, Sverige
Danmark: Gert Broge, Sløjdhøjskolen i Esbjerg, Esbjerg og
Minna Kragelund, Danmarks Lærerhøjskole
Norge: Ella Melbye, Telemarks Lærerhøgskole, Notodden og
Randi-Helene Koch, Statens Lærerhøgskole i Forming, Oslo
Finland: Ulla Suojanen, Helsinki Universitet og
Juhani Peltonen, Åbo Universitet
Sverige: Marléne Johansson, Göteborgs Universitet og Harry Arvidsson, Linköpings Universitet
Island: Gudrun Helgadottir, Islands Lærerhøjskole, Reykjavik og Julius Sigurbjörnson, Reykjavik
Sameland: Maja Dunfjeld Aagård, Samisk Høgskole, Kautokeino, Norge

Som nævnt deltog en ung cubansk forskerstuderende Lázaro Moreno Herrera i symposiet ”Skapande Hantverk” 1993. Da han kort efter var vendt hjem til Cuba lykkedes det ham at få arrangeret en konference på Higher Pedagogical Institute i Pinar del Rio, Cuba, i et samarbejde med NordFo og Linköping Universitet, Sverige. Ved denne konference i Pinar del Rio på Cuba den 21.‒26. november 1994 deltog en række personer fra NordFo’s inderkreds som foredragsholdere. Konferencen med titlen ”Sloyd facing the 21 century” blev en stor succes og gjorde et stort indtryk på Cubanerne. Det blev derfor besluttet at fortsætte samarbejdet og arrangere en lignende konference hvert andet år for fremtiden.

NordFo´s Præsidiemøde i Oslo, Norge, den 5.‒6. maj 1995. Her var det ”Stadgarna”, organisationens vedtægter, der stod øverst på dagsordenen. Tilbageblik på konferencen 1994. Folderen fra 94, medlemsbrev, -blad, -bulletin eller Tidsskrift. Nordisk forskernetværk,- Sløjdkompetens i nordisk kultur-, rapport, NordFo/NordPlus-kursen, Skolsløjd/Forming – en del av nordisk identitet. Planlægningsspørgsmål. Konferencen i Oslo 1995? Gæst: Bent Christiansen, Danmark.

Desværre blev konferencen i Oslo i 1995 ikke til noget på grund af omstrukturering af Högskolerne i Norge. Det betød ikke at NordFo’s forskningsaktiviteter måtte stå i stampe, - tvært imod. Også forskernetværket blev fastere etableret i denne tid.

Ved NordFo´s præsidiemøde i Helsingfors 15. og 16. marts 1996 deltog som gæster Linnéa Lindfors, Finland, og Minna Uotila, Finland. Her drøftedes samarbejdet omkring sløjdkonferencen på Cuba senere på året. Linnéa Lindfors kom med et helt fantastisk tilbud fra Åbo Akademi, Finland. Det hun tilbød var at Akademiet ville lægge ryg til en tidsskriftsserie som skulle hedde Techne serien. I den kunne NordFo publicere såvel konferencerapporter som forskningsrapporter. Det skulle være udgivelser som havde en meget høj kvalitet. Techne serien kan (2004) ses på http://www.vasa.abo.fi/NordFo/techne/index.htm.

Omkring Techne serien vedtoges et redaktionsråd, to redaktører og en garnskningskomite til at vurdere kvaliteten. Et NordFo kursus arrangeres i april i Linköping, Sverige, som et nordisk kurs. Den 7. og 8. august 1996 ville der blive en konference i forbindelse med Slöjdbiennalen i Linköping.

Den 6. november 1996 blev der holdt møde i NordFo´s præsidie forud for NordFo-konferencen den 7.‒9. november 1996 i Helsinki, Finland. Konferencens titel var: ”Produkt, Fenomen, Oplevelse”. Rapporten blev udgivet i den nye Techne serie som B: no 3/1997 af NordFo, Helsinki, Finland, 1997.

Den anden konference i Pinar del Rio på Cuba fandt sted den 16.‒19. november 1996 i samarbejde med NordFo: “Second International Symposium of Handicraft Teaching”. The Symposium is aimed to encourage international cooperation in research and development concerning Handicraft Teaching at compulsory school level.

Præsidiemøde blev afholdt den 20. april 1997 i København, Danmark, forud for et Seminar for forskerstuderende den 22.‒26. april. På dette møde vedtoges retningslinierne for konferencen på Notodden, Norge.

Før denne konference mødtes præsidiet den 18. oktober hos Ella Melbye, Notodden, Norge, for afpudsning af program og gennemgang af præsidievalget.

Den tredje NordFo konference med præsidievalg blev holdt på Notodden, Norge, 1997.Emnet for konferencen var: ”Skolefaget Kunst og håndværk (sløjd). Fra visjon til prosjekt – fra kunneskab til oplæring”. Konferencen var tilrettelagt således at fore-læsningerne samtidig kunne indgå i forskernetværkets afsluttende symposium ”Slöjdkompetens i nordisk kultur: Skolsløjdens/formingens livsformende funktion i individ- och samhällsperspektiv” støttet af NorFA. Symposiet var tilmed en markering af, at det var 20 år siden det første kull hovedfagsstuderende blev uteksaminert ved både Telemark lærerhøgskole, Norge, og Statens lærerhøgskole i forming i Oslo, Norge. Forskernetværket havde på dette tidspunkt 9 forskerstuderende med ved symposiet og 5 unge forskerstuderende. I alt var der 25 deltagere på denne del af konferencen som i alt kom op på 40 deltagere.
Præsidiet kom ved valget her den 21. oktober 1997 for perioden 1997–2000 til at se sådan ud:

Præsident: Linnéa Lindfors, Åbo Akademi, Vasa, Finland
Danmark: Gert Broge, Sløjdhøjskolen i Esbjerg, Esbjerg og Bolette Kremmer Hansen, Frederiksberg Seminarium, Danmark
Norge: Jostein Sandven, Högskolen i Telemark, Notodden og Edith Skjeggestad, Statens Lærerhøgskole i Forming, Oslo
Finland: Christina Nygren-Landgärd, Åbo Akademi, Vasa og Juhani Peltonen, Åbo Universitet
Sverige: Marléne Johansson, Göteborgs Universitet og Kajsa Borg, Linköpings Universitet
Island: Gudrun Helgadottir, Islands Lærerhøjskole, Reykjavik og Julius Sigurbjörnson, Reykjavik
Sameland: Maja Dunfjeld Aagård, Samisk Høgskole, Kautokeino, Norge

Et arbejdsseminar på Sløjdhøjskolen i Esbjerg, Danmark, den 1.‒3. oktober 1998 under overskriften ”Sløjd i informationssamfundet – konflikt eller konsensus” resulterede i Techne-rapporten B: 6/1999.
Den tredie konference i Pinar del Rio på Cuba fandt sted i november 1998. Den skiftede karakter og blev en bredere konference om praktiske og kunstneriske fag i skolen i almindelighed. NordFo var stadig samarbejdspartner, men Lazaro Moreno Herrera från Cuba, som tidligere havde ansvaret for samarbejdet var ny forskerstuderende på Åbo Akademi i Vasa, Finland. Det var hans efterfølger Abraham Vargas som nu skulle prøve at tage tråden op, men det lykkedes ikke helt i 1998.

Næste NordFo-konference blev holdt i Raumo, Finland, den 22.‒23. april 1999 under overskriften ”Design and Technology”. Rapporten har i Techne serien nummer B: 7/1999.

NordFo’s presidium blev indkaldt til ordinært møde den 21. november 1999 på ”Institutionen för lärarutbildning i Nyslott”, Joensuu Universitet, Finland. Ærindet var bl.a. valg af ledere og personer for NordFo’s internationale projekt og valg af ledere og andre ansvarlige for NordFo’s forskerkurser.

”World-wide Sloyd” - An Ideology For Future Society, var temaet på et NordFo-symposium på Åbo Akademi i Vasa, Finland, den 26.‒27. november 1999. Rapporten har i Techne serien nummer B: 8/2000.

I forlængelse af symposiet holdt NordFo-præsidiet møde den 28. november 1999 med hovedemnet: Planering av Nordisk Forskarutbildningskurs med  Linnéa Lindfors, Finland, som hovedansvarlig.

Omtrent samtidig, den 3. december 1999, indbød Linnéa Lindfors, Finland, på vegne af NordFo til ett internationellt forskningsprojekt med arbetsrubriken ”Den nordiska slöjden sedd i ett europeiskt perspektiv”,planerats inom organisationen. Under presidiemötet 28 november 1999 i Vasa, Finland, ”beslöts att projektets organisation skall bestå av en vetenskaplig ledare som i inledningsskedet i samråd med projektets ledningsgrupp utarbetar en slutlig projektplan, en verkställande projektledare/administrativ/koordinator som bistår den vetenskapliga ledaren, en ledningsgrupp bestående av en person med doktorsgrad från varje nordiskt land som leder delprojekt och som i inledningsskedet ger synpunkter på projektets slutliga forskningsplan samt utarbetar mer preciserade forskningsplaner för respektive delprojekt”.

Den 20.‒25. november 2000 var NordFo medarrangør af en 4. Cuba-konference: ”International Simposium on Craft Teaching SLOYD 2000”. Indbydelsen så således ud: “The Rafael María de Mendive”, Higher Pedagogical Institute in Pinar del Río, Cuba, and the Nordic Forum for research and the development of craft teaching would like to invite you to attend the 4th International Simposium on craft teaching SLOYD 2000 to be held in the Viñales Valey, Pinar del Río, Cuba, from the 20th to the 25th of November, 2000.

Den fjerde NordFo-konference med valg til præsidie blev afholdt på Umeå Universitet, Sverige, den 30. november til 2. december 2000 med titlen ”Slöjd – Kreativitet”. Konferencerapporten er udgivet som Techne serien nummer B: 9/2001.

Ved valget til NordFo’s præsidium for 2000–2003 blev sammensætningen således:

Præsident: Jostein Sandven, Högskolen i Telemark, Notodden, Norge
Danmark: Gert Broge, Sløjdhøjskolen i Esbjerg, Esbjerg og Bolette Kremmer Hansen, Frederiksberg Seminarium, Danmark
Norge: Steinar Kjosevik, Norge og Edith Skjeggestad, Statens Lærerhøgskole i Forming, Oslo
Finland: Christina Nygren-Landgärd, Åbo Akademi, Vasa og Juhani Peltonen, Åbo Universitet
Sverige: Marléne Johansson, Göteborgs Universitet og Kajsa Borg, Linköpings Universitet
Island: Gudrun Helgadottir, Islands Lærerhøjskole, Reykjavik og Gisli Thorsteinsson, Islands Lærerhøjskole, Reykjavik
Sameland: Maja Dunfjeld Aagård, Samisk Høgskole, Kautokeino, Norge

Samtidig gik man ved denne generalforsamling i gang med en større revision af organisationens vedtægter. Det blev fra nu af en fastere organisation, som bedre kunne varetage de store fælles forskningopgaver, sådan som det fra starten var målet.

I oktober 2001 blir Techne serien B:10/2001 ”Visioner om slöjd och slöjdpedagogik” trykt. Bokens syfte är att belysa nordisk slöjd, dess utveckling och tankar om den, ur historisk och nutida perspektiv, i relasjon til samhälle och utbildning. Boken består av 26 artikler fra alle de nordiske landene. Redaktører var Christina Nygren-Landsgärds, Finland, og Juha Peltonen, Finland.

I dagene 8.‒13. november 2001 var der NordFo-konference i Reykjavik på Island med temaet: SLØYDEN – IDEALET OM ET BRA LIV ? Hvordan etablere det gode læringsrom? Konferencens rapport indledes med ordene: ”NordFo - Konferansen ”Sløyden – idealet om et bra liv ?” på Island ga ny vitalitet til nettverket. Nærmere 50 sløydlærerutdannere og studenter fra Grønland, Island, Estland, Finland, Sverige, Danmark og Norge var samlet i 6 dager. Rapporten inneholder de fleste forelesningene fra konferansen. Det er nettverkets egne lærerutdannere som stort sett er bidragsytere. Vi håper at dette materialet kommer høgskolene, seminarene og universitetene til nytte i undervisning og forskningsarbeid.

Der kom nu gang i beskrivelsen av NordFo’s mobilitetsprogram for studenter 2002‒2003 med følgende indledning: Mobilitetsprogrammet til NordFo gjelder utveksling av studenter mellom Finland, Danmark, Norge, Sverige, Island og Grønland. Studenter som har deltatt i dette programmet har fått gode erfaringer og gode personlige og faglige samarbeidskontakter. Erfaringer studentene kan dra nytte av i sitt senere studium og ved yrkespraksis som lærer. Skolefaget Sløyd finnes i alle de nordiske landene, men med ulik betoning på innholdet i faget. Som mobilitetsstudent kan faget studeres og sammenlignes med læreplaner fra eget land. Nye didaktiske vinklinger, lærerrollen, prosess og produkt orientering, entreprenørskap, problembasert læring, innredning av klasserom, utstyr for bearbeiding av materialene, pedagogiske grunntanker og organisering av undervisningsarenaer er noe av det studenten kan sette fokus på.

2.‒6. oktober 2002 afholdtes NordFo-konference på Frederiksberg Seminarium i København, Danmark, hvor Frederiksberg Seminarium var arrangør i samarbejde med Sløjdlærerskolen og Danmarks Pædagogiske Universitet. Konferencens titel var: ”Fagkultur og kernefaglighed - belyst ved nordisk Slöjd”. Nærmere beskrivelse: Undervisningsfagene sløjd og håndarbejde er kendetegnede ved både æstetisk-håndværksmæssig og pædagogisk praksis. På denne konference ønsker vi at sætte fokus på fagkultur i spændet mellem selvforståelse og institutionskultur med henblik på en kvalificering og afklaring af hvad slöjdens kernefaglighed kan være i dagens samfund. I etterkant av konferansen ble det publisert en B serie av Techne serien B: 12/2003 der de fleste innleggene fra konferansen er å finne som artikler.

Bent Christiansen
Sterup Hedevej 70
9740 Jerslev
Danmark

(Texten om NordFo är skriven den 2 Februari 2004, av Bent Christiansen (1938-2018). Bent Christiansen var bland annat föreståndare för ”Dansk Sløjdlærerskole i København”, deltog i planeringsarbetet med att etablera NordFo, och var mycket aktiv i NordFo. Bent Christiansen gick bort den 12 augusti 2018).

(mer information om aktuellt och tidigare presidier, se under fliken ”Presidiet”)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar